CheckCookieServlet

一个非常简单实用的检查用户浏览器是否支持cookie的servlet,不支持则给出输出提示。
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.io.*;
import java.util.*;

public class CheckCookieServlet extends HttpServlet {
 /**Process the HTTP Get request*/
 public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
   response.setContentType("text/html");
   PrintWriter out = response.getWriter();
   if (request.getParameter("flag")==null) {
     // the first request
继续阅读“CheckCookieServlet”